I. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

С оглед изпълняване на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни дружествата, отговарящи за защитата на Вашите лични данни в качеството им на администратор на данните, са “Дулкова” ЕООД с ЕИК 204742086, „Дулкова 2018“ ЕООД с ЕИК 205291588 и „Стели Дулкова“ ЕООД с ЕИК 206201979 (наричани по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“).

Настоящото Уведомление за обработване на лични данни се отнася до обработването на личните Ви данни в качеството Ви на потребител на интернет сайта azuchaangliiski.com („Сайта/ът“). Уведомлението очертава основните правила, съгласно които обработваме и съхраняваме Вашите лични данни.

Какви лични данни обработваме?

При използването на Сайта Вие бихте могли да направите запитване или регистрация до Дружеството посредством използване на формата за контакт на Сайта. За обработването на подобни запитвания Вие следва да предоставите определена информация, която съдържа лични данни. Тази информация се обработва от Администратора, като съдържащите се в нея Ваши лични данни могат да включват:

 • три имена;
 • имейл адрес;
 • телефонен номер;
 • фейсбук профил;
 • профил във youtube.com и/или azuchaangliiski.com (в т.ч. потребителско име и парола); и
 • данни относно нивото Ви на познаване на английски език или други езици.

За какви цели обработваме Вашите лични данни?

Част от нашите услуги се предоставят през Сайта. Събраните чрез Сайта Ваши лични ще бъдат обработвани за следните цели, а именно:

 • създаване на профил във youtube.com и/или azuchaangliiski.com;
 • извършване на дейност по изучаване и преподаване на английски език и други езици;
 • изпълнението на правата и задълженията на страните по сключеното споразумение.

Споделяме ли Вашите лични данни с някого?

Дружеството може да сподели Вашите лични данни на своите служители с цел осъществяване на посочените по-горе цели. С цел запазване на поверителността на Вашите лични данни Дружеството е предприело необходимите организационни и технически мерки, които гарантират сигурността на данните.

Дружеството може да предаде Вашите данни на трето лице, което предоставя услуги по уеб хостинг.

Какво е правното основание за обработването на данните Ви?

Обработването на Вашите лични данни ще се извърши въз основа на получено съгласие.

Полученото съгласие обработване на лични данни е доброволно. То обхваща единствено обработването на личните данни съобразно гореописаните цели. В случай че Администраторът обработва предоставените лични данни за цели, различни от посочените, администраторът се задължава да поиска съгласието Ви за обработване на Вашите лични данни за новите цели, за които администраторът обработва предоставените данни.

Предоставеното от Вас съгласие за обработване на лични данни може да бъде оттеглено по всяко време посредством подаването на Формуляр за оттегляне на съгласие до Администратора.

Такъв формуляр може да бъде поискан по електронен път на следния имейл адрес: steliyanadulkova@gmail.com. Оттегленото съгласие има действие занапред, като същото не се отразява върху законосъобразността на обработването на предоставените от Вас лични данни преди подаването на Формуляра за оттегляне на съгласие.

За какъв период ще запазим данните Ви?

Дружеството съхранява Вашите лични данни, събрани чрез интернет Сайта, за срок, не по-дълъг от необходимото и/или дължимото съгласно изискванията на приложимото право.

По-специално данните в договорите сключени чрез Сайта се съхраняват за петгодишен срок след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани, освен ако повелителните норми на закона не изискват от Дружеството да пази данните за партньорите си за по-дълъг срок (напр. за категориите документи, които ние сме длъжни да пазим съгласно Закона за счетоводството и/или Данъчно-осигурителния процесуален кодекс).

Прехвърляне на лични данни

Събраните чрез Сайта Ваши лични данни ще бъдат събирани, обработвани, съхранявани, разкривани и унищожавани в съответствие с приложимото законодателство на ЕС и Република България.

Тези данни могат да се съхраняват на сървъри, разположени извън Вашата местна юрисдикция.

Прехвърляне на данните Ви в страни извън Европейското икономическо пространство (ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) се извършва единствено при приложени адекватни мерки за защита на данните съгласно Регламент (ЕС) 679/2016.

Какви са Вашите права?

Имате право да изискате достъп до обработваната от нас информация, да поискате да изтрием данните Ви, да коригираме всякакви неточности в данните Ви, да изискате да ограничим обработването на данните Ви, да възразите срещу обработката на данните Ви, както и да упражните правото си на преносимост на данните.

Можете да упражните всички права и като се свържете с нас чрез имейл на steliyanadulkova@gmail.com или ни пишете на адреса на управление на Дружеството, на вниманието на управител(и). Ние ще се свържем с Вас и ще Ви запознаем подробно с процедурата за упражняване на Вашите права.

Вашите лични данни не подлежат на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Имате право да подадете жалба във връзка с начина, по който обработваме Вашите данни, до Комисията за защита на личните данни. Информация за това може да намерите на следния интернет сайт https://www.cpdp.bg/.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Ние предприемаме подходящи мерки, за да гарантираме високо ниво на защита по отношение на Вашите лични данни, включително мерки за сигурност, предотвратяващи достъпа или използването на личните Ви данни по неразрешен начин, както и случайната им загуба. Ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до лица, които имат основателна бизнес нужда от такъв достъп. Лицата, обработващи информацията Ви, имат задължение за поверителност и осъществяват обработването само въз основа на предварително одобрен процес.

Имаме процедури за реакция при съмнение за нарушение на сигурността на данните. В случай на съмнение за нарушение на сигурността на данните ще уведомим както Вас, така и всички относими държавни институции.

Промени в Уведомлението за поверителност

Ние имаме право да променяме настоящото Уведомление за поверителност по всяко време. Вие ще бъдете уведомявани за такива промени чрез електронно съобщение на посочения от Вас имейл адрес.

 

II. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Аз, свободно и недвусмислено, давам съгласието си “Дулкова” ЕООД с ЕИК 204742086, „Дулкова 2018“ ЕООД с ЕИК 205291588 и „Стели Дулкова“ ЕООД с ЕИК 206201979 (наричано по-долу за краткост „Администратор“) да събере, съхрани, обработва, предаде и унищожи предоставените от мен лични данни, а именно:

 • три имена;
 • имейл адрес;
 • телефонен номер;
 • фейсбук профил;
 • профил във youtube.com и/или azuchaangliiski.com (в т.ч. потребителско име и парола); и
 • данни относно нивото ми на познаване на английски език и други езици.

Предоставените от мен и описани по-горе лични данни ще бъдат обработвани за следните цели, а именно:

 • създаване на профил във youtube.com и/или azuchaangliiski.com; и
 • извършване на дейност по изучаване и преподаване на английски език и други езици;
 • изпълнението на правата и задълженията на страните по сключеното споразумение.

Предоставеното от мен съгласие за обработване на лични данни е доброволно. То обхваща единствено обработването на личните данни съобразно гореописаните цели. В случай че Администраторът обработва предоставените от мен лични данни за цели, различни от посочените, Администраторът се задължава да поиска съгласието ми за обработване на моите лични данни за новите цели, за които администраторът обработва предоставените от мен лични данни.

Предоставям съгласието моите лични данни да могат да бъдат предадени на контрагенти на Администратора, които им предоставят услуги по уеб хостинг.

Преди предоставянето на съгласие за обработване на лични данни с настоящата декларация съм информиран относно:

 • данните, които идентифицират администратора;
 • целите на обработването,
 • получателите на предоставените от мен лични данни;
 • срока, за който ще се съхраняват личните ми данни;
 • своите права в качеството ми на субект на данни;
 • както и останалата информация съгласно член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Предоставеното от мен съгласие за обработване на лични данни може да бъде оттеглено по всяко време посредством подаването на Формуляр за оттегляне на съгласие до Администратора. Такъв формуляр може да бъде поискан по електронен път на следния имейл адрес: steliyanadulkova@gmail.com.

Наясно съм, че оттегленото съгласие има действие занапред, като същото не се отразява върху законосъобразността на обработването на предоставените от мен лични данни преди подаването на Формуляра за оттегляне на съгласие.

 

III. Използвани бисквити от “Дулкова” ЕООД с ЕИК 204742086, „Дулкова 2018“ ЕООД с ЕИК 205291588 и „Стели Дулкова“ ЕООД с ЕИК 206201979 при оперирането на сайта „azuchaangliiski.com“

Нашият сайт има за цел да направи вашето онлайн преживяване възможно най-информативно и полезно. Използваме бисквитки или подобни техники, за да постигнем това. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашето комуникационно оборудване, когато посещавате определени уеб сайтове. В azuchaangliiski.com използваме подобни техники.

Лицата ползващи уебсайта се съгласяват с настоящите общи условия с натискане на всеки един обект или бутон намиращ се на azuchaangliiski.com (с изключение на бутона водещ към настоящата Политика за защита на личните данни), приема ги в цялост и се задължава да ги спазва.