ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА azuchaangliiski.com


I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПЛАТФОРМАТА

Добре дошли на http://azuchaangliiski.com!

Благодарим Ви, че посетихте страницата ни! Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате уебсайта http://azuchaangliiski.com.

Настоящите Общи условия представляват споразумение между всеки един от регистрираните и нерегистрираните потребители на Уебсайта и “Дулкова” ЕООД с ЕИК 204742086, “Дулкова 2018” ЕООД с ЕИК 205291588 и “Стели Дулкова” ЕООД с ЕИК 206201979, в качеството им на съвместни администратори (за краткост “Доставчикът”/ “Собственикът”), с търговски адрес на регистрация: Област: Велико Търново, Община: Велико Търново, Населено място: с. Ветринци, къща 94, п.к. 5066, ул., с управител СТЕЛИЯНА МАРИНОВА ДУЛКОВА, и имат за цел да уредят условията, при които Собственикът предлага информацията, софтуера и услугите, представени на или чрез http://azuchaangliiski.com

Услугите се предлагат само в случай че се приемат настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с тези условия, моля не използвайте http://azuchaangliiski.com.

С ползването на интернет сайта всеки Потребител заявява, че има правото, пълномощията и дееспособността да сключи и да бъде обвързан с тези условия. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и всяко активно действие от негова страна или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът е зареден в браузъра или е стартирано мобилното приложение, представлява изрично електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, че е съгласен доброволно и съзнателно с настоящите Общи условия за ползване. Активно действие представлява кликване / натискане / селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ получателя на услугата към други интернет страници или подстраници от сайта. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на интернет сайта, след като той се е заредил в браузъра на получателя на услугата.

С приемане на настоящите Общи условия Потребителят дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, както във връзка с настоящите Общи условия и използването на интернет сайта, така и по повод на дейността на Доставчика на услугите и заявява, че има навършени 18 години. Ползвателите под 18 години трябва да представят изрично съгласие от родител / попечител за използването на услугите.

С предоставянето на информация (контактна и информация, свързана с поръчка на Потребителя) на интернет сайта Потребителят се съгласява, че Доставчикът може да влезе в контакт с получателя във връзка с информацията, която е изпратил.

 

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: “Дулкова” ЕООД с ЕИК 204742086, “Дулкова 2018” ЕООД с ЕИК 205291588 и “Стели Дулкова” ЕООД с ЕИК 206201979
 2. Седалище и адрес на управление: Област: Велико Търново, Община: Велико Търново, Населено място: с. Ветринци, п.к. 5066, ул. В НАСЕЛЕНО МЯСТО № 94
 3. Адрес за упражняване на дейността и кореспонденция: Област: Велико Търново, Община: Велико Търново, Населено място: с. Ветринци, п.к. 5066, къща № 94, телефон 0887037250, имейл info@englishwithstelly.com
 4. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България;
 5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Орган за алтернативно решаване на спорове (АРС)

Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София

Адрес: гр. София, пл. Славейков 4 А

Електронна поща: adr.sofia@kzp.bg

Уебсайт: http://www.kzp.bg

Телефон +35929330517

 

III. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • “ДОСТАВЧИК”,“СОБСТВЕНИК”, “НИЕ” е “Дулкова” ЕООД с ЕИК 204742086, “Дулкова 2018” ЕООД с ЕИК 205291588 и “Стели Дулкова” ЕООД с ЕИК 206201979.
 • “САЙТА”, “УЕБСАЙТА”, “ПЛАТФОРМАТА” е уебсайтът http://azuchaangliiski.com.
 • “ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта http://azuchaangliiski.com само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права.
 • “УСЛУГА/И” на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър услуги и информационни ресурси на сайта. Използването на услугите изисква регистрация от страна на Потребителя.
 • “ПАРТНЬОР” е всяко лице, с което Собственикът се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги на Потребители на сайта.
 • “АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ” е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
 • “ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етикета, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра).
 • “ПОРЪЧКА” е писмено съгласие на Потребителя при комуникация с Доставчика в някой от каналите за комуникация (Messenger, Viber, WhatsApp и всички други използвани платформи), при което той изразява желание да стане абонат на платформата.
 • “НЕРЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ” е всеки потребител, който не отговаря на критериите за регистриран потребител.
 • “РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ” е всеки потребител, регистрирал се да ползва услугите, достъпни чрез уебсайта. “ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ” е обособена част уебсайта, съдържаща информация за регистрирания потребител, изисквана от собственика при регистрацията и съхранявана от собственика, като достъпът до потребителския профил от регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на регистрирания потребител да ползва определени услуги, до които достъпът е ограничен.

 

IV. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Собственикът събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. Предприети са технически и организационни мерки за защита на личните данни, които осигуряват ниво на защита, съответстващо на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. По-подробна информация за начина на събиране, използване и съхранение на лични данни и информация Потребителите могат открият в раздел Политика за поверителност.

 

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА. ПОРЪЧКА НА УСЛУГИ.

Сайтът http://azuchaangliiski.com е иновативна платформа, съдържаща предварително записани видео уроци, които потребителите могат да достъпват в удобно за тях време. Няма жива връзка в реално време с преподавател. Потребителят има възможност да заплати за абонамент с избрана от него продължителност, имайки предвид наличните в съответния момент пакети и промоции. За периода на заплатения абонамент Потребителят получава пълен достъп до платформата “Английски със Стели” и всички материали, качени на нея.

Потребителят сам избира кога и къде да гледа уроците. В края на всеки урок има кратко упражнение, което Потребителят може да направи и да провери сам от верните отговори. Доставчикът няма задължение да прави проверка на упражнението.

Сайтът http://azuchaangliiski.com съдържа над 1000 видеа, разделени в три нива – начинаещи, средно ниво и напреднали. Определените от Доставчика нива са ориентировъчни и не съответстват на Европейската езикова рамка за английски език. Уроците в сайта се подновяват своевременно.

Доставчикът не носи отговорност при възникнали технически проблеми с устройствата на Потребителя или други подобни, които възпрепятстват неговото достъпване на обучителните материали на сайта.

 

VI. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

С всяко ползване на уебсайта Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

Доставчикът си запазва правото да прекрати едностранно поръчка, направена от Потребителя, като го уведоми предварително, без никакви допълнителни задължения за двете страни и без да носи отговорност за нанесени вреди.

Доставчикът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Потребителя.

Със заявлението, че иска да получи достъп до онлайн платформата на Доставчика, всеки Потребител декларира и заявява, че е наясно, че:

 • участва в избрания пакет за достъп до онлайн платформата по свое собствено желание;
 • на онлайн платформата не се осъществява онлайн преподаване на уроци в реално време, а Потребителите се самообучават с материалите от сайта;
 • Потребителите не закупуват никаква част от материалите или уроците на платформата, а само получават временен достъп до тях за периода, докато имат активен (платен) абонамент;
 • абонаментът може да бъде удължаван по тяхно желание;
 • с изтичането на абонамента се преустановява достъпът до платформата;
 • притежава базова компютърна грамотност.

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 • Потребителят има право да влиза и да се вписва в сайта със своето потребителско име и парола по всяко време от своите лични устройства.
 • Потребителят има право да се обучава със свое собствено темпо.
 • Потребителят няма право да генерира прекалено голям трафик на сайта.
 • Потребителят няма право да деактивира или разстройва функционалностите на уебсайта и да осъществява злонамерени атаки.
 • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно по преценка на Доставчика.
 • Съдържанието на интернет сайта се определя от Доставчика, който също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, включително съдържанието на настоящите Общи условия и Политиката за поверителност, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали. Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Доставчикът не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на услугите.
 • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на интернет непрекъснат достъп не може да бъдат гарантиран.
 • Доставчикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Собственикът на сайта има право да използва “бисквитки” (cookies). “Бисквитките” се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. За повече информация, моля, запознайте се с Политиката ни относно бисквитките.
 • Потребителят се задължава:
 • да плати цената на заявената от него услуга;
 • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;
 • да спазва законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на уебсайта;
 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват уебсайта;
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в уебсайта.

 

VIII. ЦЕНИ И ВИДОВЕ АБОНАМЕНТИ

Цените в сайта са посочени в лева, паунди, американски долари, канадски долари и евро.

Цените на продуктите включват ДДС в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на продуктите в сайта Доставчикът има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.

При намаление на цените намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

ВИДОВЕ АБОНАМЕНТИ

Тримесечен, шестмесечен и годишен пакет

Тримесечният, шестмесечният и годишният пакет, представляващи абонамент до образователните материали на сайта, са еднократни плащания по банков път и включват достъп до платформата за избрания период и включените в него бонус месеци (ако има такива). При тези опции, за да запази достъп до платформата и съдържанието ѝ, Потребителят трябва да поднови своя абонамент след изтичане на предходния.

Доставчикът има право да изпраща съобщения до Потребителя по административни въпроси, касаещи абонамента и неговото изтичане.

Със заплащането на абонамент Потребителят не закупува никакъв брой от уроците на платформата http://azuchaangliiski.com – нито тези, които е гледал самостоятелно, нито тези, за които е получавал напомняне по Вайбър/ Уотсап. При изтичане на абонамента на Потребителя, ако той не го поднови, губи достъп до всичко на платформата.

От момента, в който Потребителят получи достъп до образователните материали на платформата, възникват договорните отношения между страните и съответните им задължения.

 

IX. МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

Заплащането на избрания абонамент се извършва чрез банков превод по банкова сметка, която Потребителят ще получи от Доставчика на мястото, където се извършва комуникацията с представител на http://azuchaangliiski.com.

Собственикът на платформата http://azuchaangliiski.com се ангажира да предостави услуга на Потребителя само след заверяване на плащането за съответния абонамент в банковата сметка на Собственика.

Потребителят следва да заплати своята такса в рамките на два дни след получаване на достъп до платформата. Ако в рамките на два дни след получаване на достъп до материалите на платформата Потребителят не извърши плащане, Доставчикът може да прекрати достъпа му до платформата.

 

X. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Потребителят няма право да се откаже от сключения договор за покупко-продажба на услуги от разстояние с Доставчика, защото се касае:

 1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика;
 2. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

Доставчикът не извършва възстановяване на заплатени суми от Потребителите.

Моля имайте предвид следното при закупуване на услуги от Доставчика:

При изтичане на който и да е от абонаментите, предлагани от Доставчика, ако Потребителят не поднови абонамента, той губи достъп до всички материали на платформата.

 

XI. АВТОРСКИ ПРАВА

Всички текстове, информация, графики, аудио, видео или фото файлове, софтуер и приложения, публикувани или достъпни на Сайта, както и всички авторски права, права върху търговски марки, дизайн и други права на интелектуална собственост върху тях са собственост на Доставчика и са под закрилата на българското и световното законодателство – Закона за авторското право и сродните му права и Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право.

Използвайки Сайта, Потребителят се съгласява, че съдържанието и неговите компоненти са достъпни единствено за лично ползване и не се разрешава тяхното копиране, възпроизвеждане, публикуване, разпространяване или предоставяне по какъвто и да било друг начин. Потребителят няма право да премахва известията относно авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост от достъпните на сайта материали.

Видео уроците са защитени с авторско право. Изтеглянето на уроците за лично ползване или тяхното разпространение се тълкува като нарушение на авторските права на Доставчика.

При констатиране на нарушение на авторските права Доставчикът има право да санкционира Потребителя, нарушил правата, като може да деактивира потребителски профил и да не допуска ползването на уроци на Потребителите, които са свалили уроците за лично ползване или за разпространение.

 

XII. ЗАБРАНА ЗА РАМКИРАНЕ НА СТРАНИЦАТА

Потребителят може да използва линкове към началната страница на сайта, при условие че прави това обосновано и законосъобразно, без да уврежда репутацията на Доставчика или да извлича неследваща се облага.

Потребителят няма право да интегрира линкове по начин, който предполага отношения на свързаност, одобрение или подкрепа от страна на Доставчика, когато такива липсват.

Потребителят няма право да създава линкове към страница на сайта в интернет, която не е негова собственост.

Поставянето на страница от сайта в “рамка” на друга страница или създаването на линк към раздел на страница от сайта, различен от началната страница, са забранени.

Доставчикът си запазва правото да оттегли без предизвестие съгласието си за свързване посредством “линкове” към неговата страница.

 

XIII. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът може да съдържа линкове към страниците в интернет на трети лица и източници.

Ако Потребителят избере да използва тези линкове, той напуска сайта и, тъй като Доставчикът не контролира съответните страници, същият не носи отговорност за тяхното съдържание, публикуваните на тях рекламни материали, предлаганите продукти или услуги, както и за всякакви въпроси или спорове, които могат да възникнат във връзка с тези страници.

Доставчикът не носи отговорност за загуби или вреди, които могат да бъдат претърпени в резултат на използването на линкове и страници на трети лица. Доставчикът съветва Потребителите да се запознаят с Общите условия за ползване и Политиките за поверителност на страниците, които посещават, тъй като Общите условия и Политиката за защита на лични данни на Доставчика няма да бъдат приложими.

Доставчикът си запазва правото по всяко време да премахва линк на сайта.

 

XIV. ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Доставчикът си запазва правото да спре или прекрати възможността на Потребителя да използва сайта по всяко време поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Доставчикът може да блокира достъпа на Потребителя до сайта и в случай:

(а) на нарушение на настоящите Общи условия;

(б) че в резултат на действията на Потребителя могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за клиенти на Доставчика или за неговата организация.

 

XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Настоящите Общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в случай, че платеният абонамент е изтекъл и не е подновен.

 

XVI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • Доставчикът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
 • Доставчикът не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. Доставчикът не дава никаква гаранция за коректността или надеждността на съдържанието на сайта. При никакви обстоятелства Доставчикът няма да носи отговорност за загуби или щети, причинени от Вашето разчитане на съдържание на уебсайта.
 • Доставчикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този сайт поради технически причини и др.
 • Доставчикът не носи отговорност за достоверността и истинността на link-препратките и профилите, публикувани в този сайт.
 • Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
 • Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.
 • Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на сайта и сключване на договори за услуга с Доставчика.
 • Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под профилите, новините и статиите в платформата.
 • Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
 • Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за услуга, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

Доставчикът не носи отговорност и за:

 • всички вреди, причинени на получателите на услугата при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди от служители на доставчика на услугата;
 • ако получателят на услугата забрави своя личен профил отворен на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне личният му профил да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
 • Доставчикът не дължи каквото и да е било обезщетение или връщане на заплатени суми, ако Потребителят не е доволен от услугата и при каквито и да е било други условия.

 

XVII. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

 

XVIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

XIX. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

В случай че не може да се постигне споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно чл.181н, ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз:
 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

 

XX. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

При извършване на промени в Общите условия Доставчикът ги довежда до знанието на Потребителите чрез публикуването им на Уебсайта на Доставчика.

Ако потребителят не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. Нерегистриран потребител изразява несъгласието си с промяната на настоящите Общи условия, като преустанови ползването на услугите за нерегистрирани потребители съгласно настоящите общи условия, предоставяни посредством уебсайта.

Ако не сте доволни от който и да е от елементите на сайта http://azuchaangliiski.com или не сте съгласни с клауза/и от настоящите Общи условия, следва да прекратите използването на http://azuchaangliiski.com.

 


 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В САЙТА azuchaangliiski.com

 

Настоящият документ разкрива Политиката за поверителност и защита на личните данни, които се събират от потребителите на Сайта с адрес (URL) azuchaangliiski.com. Сайтът azuchaangliiski.com е собственост на “Дулкова” ЕООД с ЕИК 204742086, “Дулкова 2018” ЕООД с ЕИК 205291588 и “Стели Дулкова” ЕООД с ЕИК 206201979, в качеството им на съвместни администратори на лични данни (за краткост “Администраторът”/ “Дружеството”).

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви осведоми за това как собственикът на azuchaangliiski.com третира Вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране.

Моля, запознайте се с настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни внимателно, преди да осъществите достъп до Сайта и неговите услуги. Ако не сте съгласни с някое от условията, следва да не посещавате Сайта и да не използвате по какъвто и да е начин услугите, които предлага. Настоящата Политика за поверителност представлява неизменна част от Общите условия за използване на Сайта azuchaangliiski.com. Всички дефиниции, дадени в Общите условия, са приложими и в настоящата Политика за поверителност.

Собственикът на azuchaangliiski.com си запазва правото да нанася промени в настоящата Политика за Поверителност.

Последна актуализация – 15.12.2023 г.

 

КАКВО РЕГЛАМЕНТИРАТ ТЕЗИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И НА КАКВО ЗАКОНОВО ОСНОВАНИЕ СЕ ПРИЛАГАТ

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Новият регламент идва с редица изисквания, които azuchaangliiski.com прилага. Сред тях са:

 • да Ви информираме какви данни използваме;
 • да Ви информираме защо ги използваме;
 • да искаме Вашето съгласие, за да ги използваме;
 • да Ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели на обработване;
 • възможността за тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“;
 • да посочваме всички трети лица/ други компании, с които обменяме Вашите данни.

“Лични данни” са всяка специфична информация, отнасяща се до Вас, чрез която самоличността Ви може да бъде установена. Например такава информация е истинското Ви име, адрес, телефонен номер, IP адрес и други подобни. Данни, които не могат да бъдат директно или в комбинация с други данни свързани с истинската Ви самоличност, не се считат за Лични данни.

Настоящата Политика за защита на лични данни се прилага за Вашите лични данни, когато посещавате azuchaangliiski.com или използвате нашите услуги, но няма приложение, когато Вие ползвате други сайтове или услуги, които не притежаваме или контролираме.

 

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ 

С оглед изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни дружествата, отговарящи за защитата на Вашите лични данни в качеството им на съвместни администратори на данните, са:

 1. “Дулкова” ЕООД с ЕИК 204742086, “Дулкова 2018” ЕООД с ЕИК 205291588 и

“Стели Дулкова” ЕООД с ЕИК 206201979 (наричани по-долу за краткост

“Администратор” или “Дружеството”).

 1. Седалище и адрес на управление: Област: Велико Търново, Община: Велико

Търново, Населено място: с. Ветринци, п.к. 5066, ул. В НАСЕЛЕНО МЯСТО №

94

 1. Управител: СТЕЛИЯНА МАРИНОВА ДУЛКОВА

4.Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Администраторът събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в Европейския съюз.

 

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на Сайта azuchaangliiski.com и сключване на договори с Дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по- конкретно въз основа на следните основания:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент/ потребител. Полученото съгласие за обработване на лични данни е доброволно. Предоставеното от Вас съгласие за обработване на лични данни може да бъде оттеглено по всяко време посредством подаването на Формуляр за оттегляне на съгласие до Администратора. Такъв формуляр може да бъде намерен в края на този раздел. Оттегленото съгласие има действие занапред, като същото не се отразява върху законосъобразността на обработването на предоставените от Вас лични данни преди подаването на Формуляра за оттегляне на съгласие;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

 

ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Администраторът спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • личните данни не се използват за профилиране;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ НИЕ ОТ НАШИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Преди да осъществите достъп до услугите на Сайта, Вие следва да изразите своето изричното съгласие да обработваме Вашите лични данни съгласно настоящата Политика.

 

 1. Администраторът не събира и не съхранява “чувствителни” категории лични данни като например политически убеждения, етнически произход, сексуална ориентация, данни за здравословното състояние на субекта, религиозни или философски убеждения и др.

 

 1. Лични данни, събрани от и за лицето по време на комуникацията с него, извършена на съответната платформа (например Messenger, Viber, WhatsApp, имейл и др.).

Когато лицето изпрати съобщение до Администратора, използвайки някоя от гореизброените платформи или друга подобна, Администраторът събира и съхранява всички или някои от следните: фейсбук профил, потребителско име, електронна поща на лицето, телефонен номер, както и информацията, предоставена в съобщението.

Цел за която се събират данните: Администраторът събира и съхранява посочената информация за целите на комуникацията с физическото лице и осъществяването на договорни отношения.

 

3. Лични данни, събирани от потребителите при възникване на договорни отношения и извършване на банков превод към нас:

 • три имена;
 • имейл;
 • адрес;
 • телефон;
 • фейсбук профил;
 • Банкови данни на потребителя, като IBAN, SORT код, SWIFT код, Дата на плащането, Размер на плащането, Място на плащането, Начин на плащането (с банков превод), Номер на банкова сметка на потребителя и подобни.

* В случай че потребител – юридическо лице поиска фактура за извършеното плащане, то данните за юридическото лице се предоставят в някой от каналите за комуникация с клиента.

 

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са предоставени директно от тях или са събрани автоматично само за следните цели:

 • за нормалното функциониране на всички услуги в Сайта;
 • за осъществяване на контакт с лицето;
 • за предоставяне на услуги, които се предлагат на Сайта;
 • за създаване на профил и потребителско име в Сайта;
 • извършване на дейност по изучаване и преподаване на английски език и други езици;
 • изпълнението на правата и задълженията на страните по сключеното споразумение;
 • за подобряване ефективността и функционалността на Сайта;
 • за счетоводни цели;
 • за статистически цели;
 • за защита на информационната сигурност;
 • за изпращане на информационен бюлетин и промоционални кампании при изразено от Вас желание;
 • за уведомяване на потребителите по административни въпроси, свързани с абонамент, поръчка на услуга или профил в платформата, включително и за изтекъл или изтичащ абонамент.

При промяна в целите ние ще Ви информираме и ще поискаме изричното Ви съгласие за обработване на личните Ви данни в съответствие с новите цели. При обработването и съхранението на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА

Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. Ако отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши лични данни (например ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните Ви данни, ако законоопределеният срок за съхраняването на личните Ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни), ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин. Дружеството съхранява Вашите лични данни, събрани чрез Сайта, за срок, не по-дълъг от необходимото и/или дължимото съгласно изискванията на приложимото право.

Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според тяхната цел, а именно:

 1. Относно лични данни на лицата, които са направили запитване, чрез контактна форма на Сайта, чрез Messenger или друга платформа за комуникация:

– до 3 месеца от изпращане на запитването, ако потребителят не е станал клиент на Администратора.

 1. Относно лични данни на лица, които са направили запитване по телефона:

– до 1 месец от извършването на запитването по телефона, ако потребителят не е станал клиент на Администратора.

 1. Относно данните във връзка с възникналите договорни отношения между Администратора и Потребителя на Сайта azuchaangliiski.com те се съхраняват за петгодишен срок след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани, освен ако повелителните норми на закона не изискват от Дружеството да пази данните за партньорите си за по-дълъг срок (напр. за категориите документи, които ние сме длъжни да пазим съгласно Закона за счетоводството и/или Данъчно-осигурителния процесуален кодекс).

 

КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват на сървъри, намиращи се на територията на Република България. Възможно е част от данните, съхранявани на Google sheets, Google docs и подобни платформи, да бъдат разположени на сървъри извън Вашата местна юрисдикция.

Ние съхраняваме личните Ви данни за период не по-дълъг от необходимия за постигане на гореописаните цели, или до преустановяване на услугите и/или на Сайта. Събраните чрез Сайта Ваши лични данни ще бъдат събирани, обработвани, съхранявани, разкривани и унищожавани в съответствие с приложимото законодателство на ЕС и Република България.

 

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Администраторът е предприел широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Всички наши служители са запознати с нашата политика за сигурност.

Личната информация на нашите посетители и упълномощени клиенти е достъпна само за ограничен брой квалифицирани служители. Ние редовно проверяваме системите и процесите си за сигурност.

Въпреки че предприемаме разумни мерки за поддържане на защитен сайт, електронните комуникации и бази данни са обект на грешки, подправяне и пробиви и не можем да гарантираме, че подобни събития няма да се случат и няма да носим отговорност пред посетители за всякакви подобни събития.

Имаме процедури за реакция при съмнение за нарушение на сигурността на данните. В случай на съмнение за нарушение на сигурността на данните ще уведомим както Вас, така и всички относими държавни институции.

В случай че желаете да получите подробна информация относно техническите и организационните мерки, моля не се колебайте да се свържете с нас.

 

ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Ние обработваме и използваме само данни, които Вие сте ни предоставили доброволно, и разчитаме на това, че тези данни се притежават и предоставят от Вас законосъобразно.

Това означава, че всеки потребител носи отговорност да не предоставя на Администратора данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни.

Ето защо всяко лице носи неограничена лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, независимо от вида на данните или причините, за които се предоставят: имена, телефон, адрес на електронна поща и всякакви други.

 

НА КОГО СПОДЕЛЯМЕ И РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 

Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на трети страни. Това се налага, за да можем да осигурим най-доброто Ви преживяване при използване на нашите услуги, а понякога – и изобщо, за да можем да осигурим наличност и достъпност на използваната от Вас услуга. Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

 • ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадено съгласие;
 • въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите продукти или услуги;
 • това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган;
 • има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на Сайта или друг защитим обществен интерес;
 • това се налага във връзка с продажба на бизнес, на нашата компания или нейни активи, които са обект на конфиденциалност.

Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.

За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата Политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.

 

ВРЪЗКИ, ИНСТРУМЕНТИ И СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ДРУГИ КОМПАНИИ

Сайтът съдържа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с други компании, като Facebook, Instagram, Viber, Youtube, Vimeo. Администраторът не поема отговорност за претърпени вреди и загуби вследствие използването на тези сайтове. Физическите лица носят собствена отговорност при ползването на тези сайтове и следва да се запознаят с Политиките им на поверителност, тъй като техните политики за поверителност може да се различават от нашите.

 

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ СПОРЕД GDPR 

Право на достъп до личните Ви данни. Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст или като използвате формулярите, които се намират в края на този раздел по имейл.

Право на поправка на лични данни. Ако откриете, че личните данни, които

обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни. Вие можете по всяко време да коригирате или да попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, с отправяне на искане до Администратора по имейл, като използвате наш формуляр или чрез искане в свободен текст.

Право на изтриване на лични данни (правото да „бъдете забравени“). Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора.

Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите по имейл искане за изтриване на личните Ви данни, които Администраторът обработва, като попълните формуляр или чрез искане в свободен текст.

Право на ограничаване на обработването. При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като ни изпратите искане в свободен текст или като използвате формуляр по имейл, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данни. Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:

 • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на подаване на жалба в контролен орган. Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

Можете да упражните всички права като се свържете с нас чрез имейл на azuchangliiski@gmail.com или info@englishwithstelly.com. Ние ще се свържем с Вас и ще Ви запознаем подробно с процедурата за упражняване на Вашите права.

Вашите лични данни не подлежат на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.